Yhdistyksen säännöt

 

1 §

NIMI JA KOTIPAIKKA

 

Yhdistyksen nimi on Sitoutumaton Kansalaisliike Myö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

 

 

2 §

TARKOITUS

 

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea kansalaisten omaehtoista työtä kotiseutunsa kehittämiseksi, vaalia kotiseudun kulttuuriperintöä, luontoa ja ympäristöä, edistää

yrittäjyyttä ja puolustaa ja kehittää kuntien ja maakuntien itsemääräämisoikeutta ja itsehallintoa. 

 

 

3 §

TOIMINTAMUODOT

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutus-, tiedotus- ja valistustilaisuuksia, juhlia ja retkiä sekä osallistuu kunnallisiin, yhteiskunnallisiin ja erilaisten talousyhteisöjen vaaleihin. Yhdistys voi myös kannattaa sellaisia henkilöitä, jotka työskentelevät edellä mainittujen päämäärien hyväksi.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa julkaisutoimintaa, toimeenpanee asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja keräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

 

Yhdistys voi lisäksi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

Yhdistys kantaa jäsenmaksuja.

 

 

4 §

JÄSENET

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä sen tarkoitusperät hyväksyvä Suomen kansalainen ja sellainen ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Lappeenrannassa.

 

Yhteisö voi olla yhdistyksen kannattajajäsen.

 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Jäsenen erottamisesta yhdistyksestä päättää yhdistys kokouksessaan, missä erottamispäätöstä on kannatettava kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. Erottamisen syynä voi olla yhdistyslain 14 §:n mukainen jäsenen toiminta. Yhdistys katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa sen kalenterivuoden aikana, jolta Jäsenmaksu on asetettu.

 

(Reunahuomautuksena: Keväällä maksukehoitus -> syksyllä hallitus katsoo sääntöjen mukaisesti eronneeksi)

5 §

JÄSENMAKSU

 

Varsinaisilta ja kannattajajäseni1tä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää

syyskokous.

 

 

6 §

HALLITUS

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja

vähintään kaksi (2) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä, joiden lisäksi valitaan yhtä monta varajäsentä. Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, hän on velvollinen eroamaan myös hallituksesta.

 

Hallitus valitsee ensimmäisessä toimikautensa kokouksessa keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa, ensimmäisen ja toisen, sekä keskuudestaan tai yhdistyksen jäsenten keskuudesta sihteerin ja taloudenhoitajan. Taloudenhoitajaksi voidaan valita myös

yhdistyksen ulkopuolinen henkilö.

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan ensimmäisen tai toisen

varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta tai kun vähintään puolet

hallituksenjäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai kahden

varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on läsnä.

 

Yhdistyksen tarvitsemat toimihenkilöt valitsee ja palkkauksesta päättää yhdistyksen hallitus.

 

 

7 §

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka ­

marraskuussa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai

syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin

hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus katsoo siihen

olevan aihetta tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokous

on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 

Äänioikeus kokouksessa on vain ennen kokouskutsua jäsenmaksunsa suorittaneilla jäsenillä.

 

 

8 §

KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

 

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta paikallisessa laajalevikkisessä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella. Muut tiedonannot jäsenille saatetaan tiedoksi siten kuin yhdistyksen syyskokous päättää.

 

9 §

 

KEVÄTKOKOUS

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Käsitellään hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 

10 §

SYYSKOKOUS

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle

5.kalenterivuodelle.

 1. Vahvistetaan hallituksen jäsenten kokous- ja matkapalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot.
 2. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
 3. Päätetään hallituksen jäsenten määrä.
 4. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
 5. Valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa.
 6. Asetetaan tulevan toiminnan tarvitsemat toimikunnat.
 7. Päätetään, miten tiedonannot toimitetaan jäsenille.
 8. Käsitellään hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

 

11 §

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat kaksi yhdessä tai joku heistä yhdessä sihteerin kanssa.

 

 

12 §

TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

Tilinpäätös sekä muut hallintoon ja talouteen liittyvät asiakirjat on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

13 §

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen

neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

 

 

14 §

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa ja

siihen vaaditaan kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistö

äänestyksessä annetuista äänistä.

 

Yhdistyksen purkautuessa on sen jäljelle jääneet varat luovutettava sellaiselle rekisteröidylle yhdistykselle, josta yhdistyksen viimeinen kokous päättää ja joka toimii samojen tavoitteiden puolesta. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

 

15 §

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

 

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.